Sámi soahpamuš – Saamelaissopimus

Davviriikalaš sámesoahpamuš ~sámekonvenšuvdna
Pohjoismainen saamelaissopimus
Tave-eennâmlâš sämisopâmuš
Tâ´vvjânnmallaš sää´msuåppmõššân

Vuođđolága 17 § čuoggá 3 momenta: Vuoigatvuohta iežas gillii ja kultuvrai

Sápmelaččain álgoálbmogin sihke románain ja eará vehádatjoavkkuin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovddidit iežas giela ja kultuvrra. Sápmelaččaid vuoigatvuođas geavahit sámegiela eiseválddiin ásahuvvolágain. Seavagiela geavaheaddjiid sihke lámisvuođadihte tulkon- ja jorgalanveahki dárbbašeaddjiid vuoigatvuođat dorvvastuvvojit lágain.

Perustuslain 17 § pykälän 3 momentti: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Sámedikki válgabadji 2016-2019 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2016-2019

Saamelaissopimuksen parafointi 2017

Sámás

Suomeksi

Leena Heinämäen tutkimusryhmän raportti 2017

Sámedikki válgabadji 2008-2011– Saamelaiskäräjien vaalikausi 2008-2011

Luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi 2009

Arvio 2009

Luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi. Arvio sopimusluonnoksen suhteesta Suomen perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin
OM013:00/2009
OM:n työryhmämietintö 2009:18 Arvio saamelaissopimusluonnoksen suhteesta kansalliseen lainsäädäntöön ym.

Sámedikki válgabadji 2004-2007– Saamelaiskäräjien vaalikausi 2004-2007

Pohjoismainen saamelaissopimusluonnos 2005

Advertisement