Sámedikkelága ođastus – Saamelaiskäräjälain uudistaminen

Fámus leahkki láhka – Voimassa oleva laki

Sámás

Fámus leahkki láhka sámedikkis 974/1995

Vuođđolága 17 § čuoggá 3 momenta: Vuoigatvuohta iežas gillii ja kultuvrai

Sápmelaččain álgoálbmogin sihke románain ja eará vehádatjoavkkuin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovddidit iežas giela ja kultuvrra. Sápmelaččaid vuoigatvuođas geavahit sámegiela eiseválddiin ásahuvvolágain. Seavagiela geavaheaddjiid sihke lámisvuođadihte tulkon- ja jorgalanveahki dárbbašeaddjiid vuoigatvuođat dorvvastuvvojit lágain.

Suomeksi

Voimassa oleva laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974

Perustuslain 17 § pykälän 3 momentti: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Ođastus válgabajis 2020-2023 – Uudistus vaalikaudella 2020-2023

Ođastus válgabajis 2016-2019 – Uudistus vaalikaudella 2016-2019

Ođastus válgabajis 2012-2015 – Uudistus vaalikaudella 2012-2015


”Saamelaiskäräjälaki on monilta osiltaan vanhentunut.”

Anna-Maja Henriksson 6.2.2020
Advertisement