ILO nr 169

ILO soahpamuš nr 169

Vuođđolága 17 § čuoggá 3 momenta: Vuoigatvuohta iežas gillii ja kultuvrai

Sápmelaččain álgoálbmogin sihke románain ja eará vehádatjoavkkuin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovddidit iežas giela ja kultuvrra. Sápmelaččaid vuoigatvuođas geavahit sámegiela eiseválddiin ásahuvvolágain. Seavagiela geavaheaddjiid sihke lámisvuođadihte tulkon- ja jorgalanveahki dárbbašeaddjiid vuoigatvuođat dorvvastuvvojit lágain.

ILO sopimus nr 169

Perustuslain 17 § pykälän 3 momentti: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Sámedikki válgabadji 2016-2019 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2016-2019

Leena Heinämäen tutkimusryhmän raportti 2017

Leena Heinämäen tutkimusryhmän raportti 2017

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus, Valtioneuvosston selvitys- ja tutkimustoiminta

Sámedikki válgabadji 2012-2015 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2012-2015

Sámedikki válgabadji 2000-2003 – Saamelaiskäräjien vaalikausi 2000-2003

Oassesmiehttamuš 2003

  • Stáhta eatnamat Suoma giddodatvuogádagas – earenoamážit geahčadettiin sápmelaččaid eanavuoigatvuođaid, Kaisa Korpijaakko-Labba 2003, helda.helsinki.fi
  • Eanaoamastanbargojoavkku čielggadus sápmelaččaid ruovttuguovllu eanagažaldagaiguin. I oassesmiehttamuš : stáhta vuovddit, suodjalanguovllut ja eatnamat oppalaččat. Girji. Eanaoamastanbargojoavku ; Sámediggi 2002.

Osamietintö 2003

Sámedikki válgabadji 1996-1999– Saamelaiskäräjien vaalikausi 1996-1999

Advertisement