Guolástanrievttit – Kalastusoikeudet

Deanu guollebivdolobit – Tenon kalastusluvat

Deanu bivdonjuolggadusat – Tenon kalastussäännöt

BIVDONJUOLGGADUSAT JA SEHTOSAT – Deanu guolledoalloguovlu (suomagillii)

KALASTUSSÄÄNNÖT JA SÄÄDÖKSET – Tenon kalatalousalue

Dikšunplána – Hoitosuunnitelma

Deanu soahpamuš – Tenon sopimus

Guolástanláhka – Kalastuslaki

379/2015 Guolástanláhka, Finlex

1360/2015 Stáhtaráđi ásahus guolástusas, Finlex

379/2015 Kalastuslaki, Finlex

1360/2015 Valtioneuvoston asetus kalastuksesta, Finlex

Vuođđoláhka – Perustuslaki

Vuođđolága 17 § čuoggá 3 momenta: Vuoigatvuohta iežas gillii ja kultuvrai

Sápmelaččain álgoálbmogin sihke románain ja eará vehádatjoavkkuin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovddidit iežas giela ja kultuvrra. Sápmelaččaid vuoigatvuođas geavahit sámegiela eiseválddiin ásahuvvolágain. Seavagiela geavaheaddjiid sihke lámisvuođadihte tulkon- ja jorgalanveahki dárbbašeaddjiid vuoigatvuođat dorvvastuvvojit lágain.

Perustuslain 17 § pykälän 3 momentti: Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Advertisement